Strona Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej \ Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Historia

W roku 2012 mija 50 lat od chwili utworzenia w Politechnice Warszawskiej WYDZIAŁU MECHANIKI PRECYZYJNEJ, który powstał z przekształcenia istniejącego od 1953 roku Oddziału Mechaniki Precyzyjnej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Oto wydarzenia w PW, które poprzedziły powstanie Oddziału i Wydziału MP.

W 1915 roku, w miejsce dotychczasowej szkoły inżynierskiej z rosyjskim językiem wykładowym, powstała polska uczelnia pod nazwą POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wraz z rozwojem techniki zmieniała się też struktura organizacyjna w PW. Zmiany te wynikały m.in. z zapotrzebowania polskiego przemysłu na kadrę inżynierską o coraz to nowych specjalnościach. Niektóre z tych zmian przedstawiono poniżej:

Decyzje o utworzeniu Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, podobnie jak Wydziału Elektroniki, wynikały z konieczności zapewnienia dopływu kadry inżynierskiej do szybko rozwijającego się w powojennej Polsce nowoczesnego przemysłu precyzyjnego i elektronicznego, a później także przemysłu automatyki i informatyki.

Chociaż Wydziały Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej wywodziły się z wydziałów o różnej podbudowie nauk podstawowych, były one ściśle powiązane merytorycznie, zwłaszcza w takich dyscyplinach jak: konstrukcja urządzeń precyzyjnych i elektronicznych, konstrukcja urządzeń technologicznych do wytwarzania i montażu – zarówno elementów jak i przyrządów elektronicznych, urządzenia optoelektroniki, technika światłowodowa, metrologia i budowa urządzeń pomiarowych, konstrukcja i technologia sprzętu informatycznego, konstrukcja elementów i urządzeń automatyki i robotyki, wreszcie – konstrukcja i budowa aparatury medycznej.

Problematyka, którą obejmuje dziedzina umownie zwana „mechaniką precyzyjną”, integruje dyscypliny znajdujące się na pograniczu mechaniki, fizyki (zwłaszcza takich jej działów jak: fizyka ciała stałego, optyka, akustyka) i elektroniki, a także biologii i medycyny. Wymagała ona od pracowników dobrego przygotowania z podstaw automatyki (w tym analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów), podstaw informatyki, teorii pomiarów (w tym metod planowania eksperymentu i statystycznej analizy wyników pomiarów), podstaw konstrukcji przyrządów precyzyjnych oraz podstaw technologii, zwłaszcza związanych z projektowaniem i wytwarzaniem elementów oraz urządzeń precyzyjnych i elektronicznych.

50 lat dla dziedziny techniki, umownie zwanej „mechaniką precyzyjną”, jest to okres, w którym dokonały się ogromne przeobrażenia. Przemiany te występowały też w działalności Wydziału MP.

W 1996 r. Wydział przyjął obecną nazwę: WYDZIAŁ MECHATRONIKI. Nazwę tę zaproponował już w 1987 r. organizator Oddziału MP i pierwszy dziekan Wydziału prof. Henryk Trebert. Jednak dopiero w wyniku przeobrażeń jakie nastąpiły na Wydziale, Rada Wydziału MP podjęła w marcu 1996 r. uchwałę o zmianie nazwy Wydziału, zatwierdzoną następnie przez Senat Politechniki Warszawskiej. Nazwa ta obowiązuje od 1.10.1996 roku.